Voorstelling van missie en werking

Missie

De Muziekraad is een platform voor transversaal en gestructureerd overleg en wisselwerking tussen alle actoren en belangenbehartigers die begaan zijn met de bevordering en verdieping van de muzikale kwaliteit, en de verspreiding van de muzikale cultuur en de muziekbeleving in Vlaanderen.

De Muziekraad voor Vlaanderen is de vertegenwoordiger van Vlaamse muzieksector in de Internationale Muziekraad van de Unesco en is als lid van de International Music Council, in Vlaanderen, de regionale vertegenwoordiger van die International Music Council.

De Muziekraad ondersteunt de verdediging van Vlaams muzikaal erfgoed en zijn bronnen en de wetenschappelijke benadering ervan.

De Muziekraad voor Vlaanderen wil vooral zijn artistieke en wetenschappelijke deskundigheid aanbieden in functie van een kwalitatieve ondersteuning van diverse geledingen van de muzieksector.

Werking

De Muziekraad is bereid aandacht te vragen voor en acties te ondernemen in het kader van:

 • onderzoek naar de noden van de geledingen van de sector, in zoverre een aantal taken en opdrachten niet toevertrouwd zijn aan door de Vlaamse Overheid opgerichte instanties;
 • een optimale uitbouw van de professionele ondersteuning aan de actoren en stakeholders;
 • internationalisering;
 • professionele verdieping en kwalitatief onderbouwde vernieuwing van de sector.
 • het bekendmaken van het Vlaams muzikaal erfgoed (bronnen) en de wetenschappelijke benadering ervan.

De Muziekraad voor Vlaanderen laat zich inspireren vanuit de artistieke ervaringswereld van de kunstenaars, vanuit de sociale betrokkenheid van de amateurkunstensector en vanuit verschillende kunsteducatieve en -onderwijsniveaus. Op deze manier kan een vlotte doorstroming en een vruchtbare wisselwerking ontstaan.

De Muziekraad zal zich inzetten voor een positieve imagovorming en de uitstraling van muzikaal Vlaanderen op het internationaal forum door een gerichte aanwezigheid en het uitsturen van vooral artistieke en wetenschappelijke deskundigen.

De Muziekraad heeft een werking met een belangrijke uitstraling. De Muziekraad wil:

 • fungeren als open doorgeefluik van documentatie— en/of informatie;
 • kwaliteitsverbeterende en kwaliteitsverdiepende projecten ondersteunen, ontwikkelen, organiseren en aanbieden;
 • zal samenwerken met de andere organisaties en verenigingen, overleg plegen en afspraken maken met betrokken actoren;
 • een internationale werking ontplooien.

Ontwikkelingsgang

De beleidsvisie werd als volgt opgebouwd:

 • Ontwikkeling en impulsnota van de voorzitter;
 • Verkennende gesprekken met:
  • diverse geledingen van de muzieksector:
   • sector van amateurkunsten
   • DKO
  • ministeriële kabinetten
  • administratie
  • actoren en belangenbehartigers

Deze gesprekken waren richtinggevend voor de verdere ontwikkeling van de beleidsvisie en het beleidsplan.

De synthesenota van deze gesprekken vormde de aanzet voor dit ontwerp.

Een eerste amendering van de uitgewerkte ontwerptekst werd aangebracht door een beperkte werkgroep.

Verdere stappen in de toekomst zijn:

 • Definitief ontwerp beleidsplan;
 • Amendering beleidsplan door de Algemene Vergadering;
 • Goedkeuring door Raad van Bestuur;
 • Goedkeuring door de Algemene Vergadering

Doelgroep

De doelgroep van de Muziekraad is zeer ruim en verscheiden maar richt zich vooral op het actieve artistieke en artistiek-pedagogische veld binnen de muzieksector:

amateurkunstenaars, semi-professionelen, professionelen, het onderwijsveld en zijn actoren, uitvoerende kunstenaars, creërende kunstenaars, muziekwetenschappelijke geledingen, bibliotheekwezen, bibliotheekgebruikers.

Netwerk

De Muziekraad voor Vlaanderen onderhoudt door zijn gevarieerde samenstelling zowel intern als extern vele contacten.

De Muziekraad kan via zijn leden ook bogen op nauwe banden met heel wat internationale organisaties.

Maatschappelijke relevantie

De Muziekraad voor Vlaanderen is een organisch gegroeid artistiek ontmoetings- en gespreksplatform tussen het professionele veld en de wereld van de amateurkunsten, tussen de verschillende onderwijsniveaus en wetenschappers, tussen creërende kunstenaars en uitvoerders, waarbinnen zich een unieke dynamiek en kruisbestuiving kunnen ontwikkelen.

De Muziekraad stelt geen exclusieven naar het lidmaatschap en wenst te luisteren naar iedere kwaliteitsondersteunende muzikale stem in Vlaanderen. De samenstelling maakt van de Muziekraad het unieke platform in Vlaanderen, waar democratische inspraak vanuit de basis gekanaliseerd kan worden.

Een breed spectrum aan stijlgebieden en de vele aanwezige competenties kunnen bijdragen tot een vernieuwende sociaal-culturele en artistieke visie, die tegemoet komt aan sociologische evoluties en demografische verschuivingen.

De Muziekraad is een permanent reflectieforum in verband met de ontwikkeling van nieuwe tendensen en strategieën in functie van het artistiek en sociaal gebeuren.

Door de ervaring van zijn leden en de internationale contacten beschikt de Muziekraad over een grote draagkracht.

Door het beschikbare netwerk met een diversiteit aan communicatiekanalen en de aanwezige expertise kan de Muziekraad het brede veld op een professionele manier aanzetten tot stimuleren van cultuur.

De Muziekraad kan een belangrijke ondersteuning geven aan de amateurkunstensector op het terrein van rekrutering en instroom en aan de volwassenenwerking in het kader van levenslang leren.